Presentazione del progetto e inaugurazione della mostra – Invito: 14 novembre 2023

Le attività prevedono la presentazione del patrimonio documentale conservato dall’Archivio municipale di Pirano (oggi Sezione di Pirano dell’Archivio regionale di Capodistria), di notevole interesse per la ricostruzione delle vicende del passato della città e del territorio comunale. Le pregevoli pergamene dell’età medievale e moderna permettono di studiare la vita urbana in senso lato e le relazioni con Venezia.
Parallelamente l’attenzione è rivolta al conte Stefano Rota, bibliotecario e archivista, che per un quarantennio prestò la sua opera ordinando e curando il patrimonio librario e archivistico della città natale.
La valorizzazione della sua figura e della sua opera, anche come intellettuale poliedrico, viene approfondita dagli Atti del Convegno internazionale di studi Stefano Rota. Erudito, latinista, curatore dell’Archivio municipale di Pirano, tenutosi a Casa Tartini il 10 novembre 2017. I contenuti specifici sono presentati e divulgati attraverso la mostra documentaria, accompagnata da un catalogo che, tra i vari argomenti, condensa pure la storia secolare del casato. Con l’attivazione del sito web www.momiano.com, arricchito di una nuova sezione dedicata agli argomenti specifici del presente progetto, si desidera ampliare la platea dei fruitori.
La mostra itinerante, a Casa Tartini rimarrà aperta al pubblico fino al 1˚ dicembre 2023, successivamente verrà riallestita a Padova, nella Sala della Gran Guardia (visitabile dal 6 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024), per concludersi alla Comunità degli Italiani di Momiano (dal 16 al 25 febbraio 2024).
Il progetto è stato ideato e realizzato dalla Società di studi storici e geografici di Pirano in collaborazione con i partner progettuali: Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria, Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano, Comunità degli Italiani di Momiano e Comitato di Padova dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
L’iniziativa si avvale del sostegno finanziario e del patrocinio della Regione del Veneto, dell’Unione Italiana, dell’Università Popolare di Trieste, del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, del Comune di Pirano, della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana e del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.

Projekt
Namen projekta je predstaviti dediščino dokumentarnega gradiva Občinskega arhiva Piran (danes Pokrajinski arhiv Koper, Enota Piran), ki ima velik pomen za razumevanje preteklih dogodkov v mestu in na širšem območju piranske občine. Dragoceni pergamenti iz srednjega in novega veka odstirajo vpogled v najrazličnejše pore mestnega življenja, obenem pa razkrivajo odnose z Benetkami. Posebna pozornost je namenjena tudi grofu Stefanu Roti, knjižničarju in arhivarju, ki je kar štiri desetletja urejal in skrbel za knjižno in arhivsko dediščino svojega domačega mesta. Njegov lik, dela in osebnost vsestranskega izobraženca so predstavljeni v zborniku mednarodnega znanstvenega sestanka Stefano Rota. Učenjak, latinist, kustos piranskega Občinskega arhiva v piranski Hiši Tartini 10. novembra 2017. Izbrana gradiva so tokrat postavljena na ogled v obliki dokumentarne razstave, ki jo spremlja katalog. V njem je med ostalim strnjena tudi večstoletna zgodovina rodbine Rota. Z željo, da bi vsebina projekta dosegla kar najširšo javnost, so bile posamezne teme vključene tudi na spletno mesto www.momiano.com .
Potujoča razstava bo do 1. decembra 2023 na ogled v Hiši Tartini v Piranu, od 6. decembra 2023 do 2. januarja 2024 bo odprta v Padovi, v Sala della Gran Guardia, od 16. do 25. februarja 2024 pa v Momjanu, na sedežu tamkajšnje Skupnosti Italijanov.
Projekt je zasnovalo in realiziralo Društvo za zgodovinske in geografske študije iz Pirana v sodelovanju s projektnimi partnerji: Italijansko središče “Carlo Combi” Koper, Skupnost Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran, Skupnost Italijanov Momjan in Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Padova.
Pobuda je izvedena s finančno podporo in pod pokroviteljstvom Dežele Veneto, Italijanske unije, Ljudske univerze v Trstu, Občine Padova, Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Občine Piran, Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in Ministrstva za kulturo Rpublike Slovenije.

* * *

Stefano Rota (25 XII 1824 – 11 V 1916)
Nato da Alessandro e Teresa Michieli, fu una personalità di notevole spessore culturale. Frequentò il Ginnasio imperial regio a Capodistria e qui, in seguito, studiò privatamente con il prof. Giuseppe Pohluska. I suoi vasti interessi e la solida formazione intellettuale gli permisero di spaziare dalla storia alla poesia, dalla letteratura alla musica; fu pure un fine latinista. Ebbe contatti con Carlo Combi, Carlo De Franceschi, Tomaso Luciani, Matteo Petronio, Gian Giacomo Manzutto ed altri eruditi. Intenso fu il rapporto amicale ed epistolare con Pietro Kandler, che in più occasioni si era interessato all’antica documentazione dell’archivio piranese.

Stefano Rota (25. 12. 1824 – 11. 5. 1916)
Bil je izobraženec in človek izjemne kulturne širine. Rodil se je v Piranu očetu Alessandru in materi Teresi Michieli. Šolal se je na cesarsko-kraljevi gimnaziji (Ginnasio imperial regio) v Kopru, kjer ga je tudi zasebno poučeval prof. Giuseppe Pohluska. Široko področje interesov in kakovostna izobrazba so mu dopuščali, da se je preizkušal na različnih področjih, od zgodovine, poezije, književnosti, do glasbe. Veljal je tudi za prefinjenega latinista. Vzdrževal je stike s Carlom Combijem, Carlom De Franceschijem, Tomasom Lucianijem, Matteom Petroniom, Gian Giacomom Manzuttom in ostalimi izobraženci tedanjega časa. Pristen prijateljski odnos je gojil tudi z zgodovinarjem Pietrom Kandlerjem in si z njim dopisoval. Kandler je ob več priložnostih izrazil zanimanje za starodavno gradivo iz piranskega gradiva.

* * *

Scarica il documento

L’invito pubblico all’inaugurazione della mostra